ພາສາລາວແກ້ໄຂ

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

  • LC: la bop

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

  • ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄວາມໝາຍຄຳສັບ

ລະບົບແມ່ນໝາຍເຖິງກຸ່ມຂອງອົງກອນຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັນ, ໂດຍແຕ່ລະອົງປະກອບຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຈຸດປະສົງດຽວກັນ.

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • ຄຳນາມ

ລະບົບແມ່ນໝາຍເຖິງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນນັບແຕ່ສອງຄົນຂຶ້ນໄປ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍອັນດຽວກັນ

ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນແກ້ໄຂ

ຄຳແປພື້ນສີເຫຼືອງສະແດງເຖິງຄຳແປທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນ. ກະລຸນາ ລຶບຄຳວ່າ ttbc ອອກ ຫຼັງຈາກຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວ.

Yellow background are to be checked translations. Please remove "ttbc" from confirmed translations.

ໂຕຢ່າງການໃຊ້ແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນໂຕຢ່າງການໃຊ້)

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ)

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກົງກັນຂ້າມ)