ພາສາລາວແກ້ໄຂ

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

  • ຄຳແທນນາມ ບູລຸດທີໜຶ່ງ ຈຳນວນໜ້ອຍ ໝາຍເຖິງຕົນເອງ ຜູ້ເວົ້າ ຜູ້ຂຽນ ຜູ້ສື່
  • ຜູ້ຮັບໃຊ້

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • ຄຳແທນນາມ

ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນແກ້ໄຂ

ຄຳແປພື້ນສີເຫຼືອງສະແດງເຖິງຄຳແປທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນ. ກະລຸນາ ລຶບຄຳວ່າ ttbc ອອກ ຫຼັງຈາກຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວ.

Yellow background are to be checked translations. Please remove "ttbc" from confirmed translations.

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂ

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)

ຄຳສັບກົງກັນຂ້າມແກ້ໄຂ