strong

ພາສາອັງກິດ ດັດແກ້

ຄວາມໝາຍ ດັດແກ້

  • ແຂງແຮງ, ເຂັ້ມແຂງ, ແຮງ, ປຸກ

ປະເພດ ດັດແກ້

  • ຄຳຄຸນນາມ

ສຽງ ດັດແກ້

  • ສຕຣອງ

ເຄົ້າ ດັດແກ້

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ ດັດແກ້