ພາສາອັງກິດແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

  • ຕອບ

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • ຄຳກິລິຍາ

ສຽງແກ້ໄຂ

  • ອັນເຊີ

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂ