30

ໂຕເລກ ດັດແກ້

ຄວາມໝາຍ ດັດແກ້

ສາມສິບ

ປະເພດ ດັດແກ້

ຈຳນວນ

ອອກສຽງ ດັດແກ້

(ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽງ)

ເຄົ້າ ດັດແກ້

(ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)

number:30