ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ດັດແກ້

ຄວາມໝາຍ ດັດແກ້

ທາງ, ຝ່າຍ

ປະເພດ ດັດແກ້

(ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດ)

ອອກສຽງ ດັດແກ້

がわ

ເຄົ້າ ດັດແກ້

(ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)