ເປີດລາຍການຫຼັກ

Wiktionary β

あふりかたいりく

あふりかたいりく ສຽງທີ່ສະແດງໄດ້ໂດຍ ໜັງສືຮິຣະງະນະນີ້ໃນ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ອາດຈະໝາຍເຖິງ