ស្រី

ພາສາກຳປູເຈຍ ດັດແກ້

ຄວາມໝາຍ ດັດແກ້

ຜູ້ຍິງ

ປະເພດ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດຄຳສັບ)

ອອກສຽງ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽງ)

ເຄົ້າ ດັດແກ້

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)