សង្គ្រាមលោកលើកទី២

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ សង្រ្គាមលោកលើកទី២)

សង្រ្គាមលោកលើកទី២

ພາສາກຳປູເຈຍແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດຄຳສັບ)

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽງ)

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)