ໜັງສືຮິຣະງະນະ

ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ດັດແກ້

ຮິຣະງະນະひらがな, 平仮名) ແມ່ນ ໜັງສືຄະນະ(仮名)ປະເພດໜຶງ. ມີໜັງສື草書体 ໃນໜັງສືຄັນຈິ(漢字) ເປັນເຄົ້າ ແລະ ມີຮູບຮ່າງກົມ ເມື່ອທຽບໃສ່ ໜັງສືຄະຕະຄະນະ (カタカナ,片仮名). ໃນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຸບັນ ມັກໃຊ້ ເພື່ອສະແດງ ສັບຍີ່ປຸ່ນເດີມ (和語), ໂຕໜັງສືສົ່ງ (おくりがな), ຄຳຊ່ອຍ (助詞), ຄຳກິລິຍາວິເສດ (助動詞) ເປັນຕົ້ນ.

ເຄົ້າ ດັດແກ້

  • ມາຈາກ ຄຳວ່າ (ひら)ທີ່ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີແຈ, ມູມ ແລະ 真名(まな)ທີ່ໝາຍຄວາມເຖິງ ໂຕໜັງສືຈີນ.

ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນ ດັດແກ້

ຕາຕະລາງໜັງສືຮິຣະງະນະ ດັດແກ້

ຕາມລຳດັບອິໂຣະຮະ (いろは順) ດັດແກ້

ຕາມລຳດັບຫ້າສິບສຽງ (五十音) ດັດແກ້

   清音   拗音 
 ຖັນあ 
 a 
 ຖັນい 
 i 
 ຖັນう 
 u 
 ຖັນえ 
 e 
 ຖັນお 
 o 
 ຖັນあ 
 ya 
 ຖັນう 
 yu 
 ຖັນお 
 yo 
 ແຖວあ 
 - 

a

i

u

e

o
 
 ແຖວか 
 k 

ka

ki

ku

ke

ko
 きゃ 
kya
 きゅ 
kyu
 きょ 
kyo
 ແຖວさ 
 s 

sa

shi

su

se

so
 しゃ 
sha
 しゅ 
shu
 しょ 
sho
 ແຖວた 
 t 

ta

chi

tsu

te

to
 ちゃ 
cha
 ちゅ 
chu
 ちょ 
cho
 ແຖວな 
 n 

na

ni

nu

ne

no
 にゃ 
nya
 にゅ 
nyu
 にょ 
nyo
 ແຖວは 
 h 

ha

hi

fu

he

ho
 ひゃ 
hya
 ひゅ 
hyu
 ひょ 
hyo
 ແຖວま 
 m 

ma

mi

mu

me

mo
 みゃ 
mya
 みゅ 
myu
 みょ 
myo
 ແຖວや 
 y 

ya
 
yu
 
yo
 
 ແຖວら 
 r 

ra

ri

ru

re

ro
 りゃ 
rya
 りゅ 
ryu
 りょ 
ryo
 ແຖວわ 
 w 

wa

wi
 
we

wo
 
 - 

n
   濁音   拗音 
 ຖັນあ 
 a 
 ຖັນວい 
 i 
 ຖັນう 
 u 
 ຖັນえ 
 e 
 ຖັນお 
 o 
 ຖັນあ 
 ya 
 ຖັນう 
 yu 
 ຖັນお 
 yo 
 ແຖວが 
 g 
  
ga
  
gi
  
gu
  
ge
  
go
 ぎゃ 
gya
 ぎゅ 
gyu
 ぎょ 
gyo
 ແຖວざ 
 z 
  
za
  
ji
  
zu
  
ze
  
zo
 じゃ 
ja
 じゅ 
ju
 じょ 
jo
 ແຖວだ 
 d 
  
da
  
ji
  
zu
  
de
  
do
 ぢゃ 
ja
 ぢゅ 
ju
 ぢょ 
jo
 ແຖວば 
 b 
  
ba
  
bi
  
bu
  
be
  
bo
 びゃ 
bya
 びゅ 
byu
 びょ 
byo
   半濁音   拗音 
 ຖັນあ 
 a 
 ຖັນい 
 i 
 ຖັນう 
 u 
 ຖັນえ 
 e 
 ຖັນお 
 o 
 ຖັນあ 
 ya 
 ຖັນう 
 yu 
 ຖັນお 
 yo 
 ແຖວぱ 
 p 
  
pa
  
pi
  
pu
  
pe
  
po
 ぴゃ 
pya
 ぴゅ 
pyu
 ぴょ 
pyo

ເຄົ້າໜັງສື ດັດແກ້