തെങ്ങ്

ພາສາມະລະຢາລຳແກ້ໄຂ

ຄວາມໝາຍແກ້ໄຂ

  • ໝາກພ້າວ

ປະເພດແກ້ໄຂ

  • ຄຳນາມ

ອອກສຽງແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽງ)

ເຄົ້າແກ້ໄຂ

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)